Книги

1. Arheologu pētījumi Latvijā 2014.-2015. gadā : [rakstu krājums] / Latvijas Arheologu biedrība ; [sastādītāji un redaktori: Juris Urtāns, Ingrīda Līga Virse ; mākslinieks: Rihards Delvers]. - Rīga : Nordik, 2016. - 282, [1] lpp. : il.
ISBN 9789984854748.

2. Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu kultūras mantojums : Eiropas kultūras mantojuma dienas, 2012. - Rīga : Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2012. - 44 lpp. : il. - Priekšv. paral. latviešu un angļu val.
ISBN 9789984496191.

3. Ceļvedis pa Daugavpils cietokšņa vēstures takām = Daugavpils fortress = Die Festung Daugavpils : [buklets] / Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs. - [Daugavpils] : Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs, 2005. - [16] lpp. : il. - Teksts latv., angļu, vācu val.

4. 45 tūrisma pērles Latvijā : pilis un muižas, cietokšņi un pilsdrupas, etnogrāfiskās un muzejmājas: baznīcas un pilskalni: vēstures dārgumi un kultūrliecības Latvijas novados. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 80 lpp. : il., ģīm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2014/5 (231).
ISBN 9771407433005.
ISSN 1407-4338.

5. Daugavas raksti. No Koškovciem līdz Daugavpilij : [krājums] / sast. un red. Vaida Villeruša ; Latvijas Kultūras fonds. - Rīga : [B. i.], 1996. - 239 lpp. : il.

6. Daugavpils : ceļvedis = путеводитель / teksts Linda Kilevica ; tulk. Viktorija Koļļegova. - Rīga : Jumava, [2008]. - 47, [1] lpp. : fotogr.
ISBN 9984382214.

7. Daugavpils cietoksnim 130 / [H. Soma teksts ; tulk. A. Dunskis ; māksl. R. Gibovskis ; A. Borisova, V. Gibovska, M. Gizatullina, S. Grahoļska, A. Kivrina fotogr.]. - [Daugavpils : B. i., b. g.]. - [16] lpp. : il.

8. Daugavpils cietoksnis / [Henriha Soma, Artjoma Mahļina teksts ; tulk. Irina Gorkina ; fotomateriāli: Māris Grunskis, Marats Gizatullins, Jānis Pipars, Māris Zemgalietis, Ņiķita Gavrilovs]. - [Daugavpils : Daugavpils pilsētas dome, 2011]. - [48] lpp. : il., kartes.

9. Daugavpils cietokšņa stila rokasgrāmata : Daugavpils cietoksnis ; Daugavpils pilsētas stila rokasgrāmata : Daugavpils ir daudzveidība / Vizuālo komunikāciju aģentūra NORRSKOG. - Daugavpils : [B.i.], 2014. - 160 lpp. : il.

10. Daugavpils investīciju iespēju un uzņēmumu katalogs = Каталог инвестиционных возможностей и промышленных предприятий Даугавпилса = Daugavpils investment opportunities and production enterprises catalogue . - [Daugavpils: B. i.], 2011. - 151, [1] lpp. : il., fotogr. - Teksts paral. latv., krievu, angļu val. - Katalogs tika izdots pateicoties Daugavpils pilsētas domei.

11. Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Abstracts of the 55th International scientific conference of Daugavpils University / atbildīgā par izdevumu: Inese Zuģicka ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule (Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds) ; Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2013. - 195, [1] lpp. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.
ISBN 9789984146126.

12. Kušķis, Gunārs. Akmeņos kaltā Latvijas vēsture / Gunārs Kušķis ; [redaktore Antra Legzdiņa ; salikums un vāka dizains: Egils Neihofers]. - [Rīga] : Apgāds Mantojums, 2011. - 164 lpp. : il., kart. - Bibliogrāfija: 163. lpp.
ISBN 9789984823201.

13. Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā, 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris Kalniņš. - [Rīga] : [Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds], 2018. - 576 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. - Personu rādītājs: 570.-572. lpp. 1. sēj. Būvniecība Latvijā līdz 1940. gadam.
ISBN 9789934194443.

14. Latvija. Otrajā pasaules karā kritušo padomju karavīru apbedījumu vietas : ceļvedis = Latvia. Burial places of soviet soldiers who fell in World war II : guidebook = Lettland. Sowjetische Gedenkstätten der im Zweiten Weltkrieg gefallenen soldaten : Grabstättenführer = Латвия. Места захоронения советских воинов, павших во Второй мировой войне: путеводитель / [galvenais redaktors Menahems Barkahans ; redkolēģija: Rita Bogdanova, Jurijs Sediševs, Grigorijs Smirins, Viktorija Šaldova]. - Rīga : European International Tolerance Center ; Šamir, 2017. - 211 lpp. : ilustrācijas, kartes. - Teksts paralēli latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.
ISBN 9789934849411.

15. Latvijas arhitektūras gada labāko darbu skate, 2012 = The Annual review of best designs in Latvian architecture / Latvijas Arhitektu savienība ; redaktors Artis Zvirgzdiņš ; tulkotāja Inta Liepiņa ; ievadu sarakstīja Viktors Valgums, Liene Griezīte ; noformējums: Jānis Dripe. - Rīga : Latvijas Arhitektu savienība, 2013. - 69 lpp. : il., ģīm. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodā.

16. Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918-1940 : biogrāfiska vārdnīca / sast.: Ēriks Jēkabsons, Valters Ščerbinskis ; Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : [b. i.], 1998. - 527 lpp. : il.
ISBN 9984510174.

17. Ļvovs, Ivans. Dvinskas (Dinaburgas, Daugavpils) cietoksnis un pilsēta : [16. un 19. Daugavpils novadpētniecības konferenču materiālu krājums]. - [Daugavpils] : [b.i.], 2017. - 68 lpp. : il.

18. Mana pils Daugavpils : otra lielā kā pilsēta Latvijā = the second largest city in Latvia = второй по величине город в Латвии . - Daugavpils : Daugavpils pilsētas dome, 2014. - 50 lpp. : krās. fotogr. - Teksts latviešu, angļu, krievu val.

19. Pastaiga pa Daugavpils (Dinaburgas) cietoksni : tūrisma ceļvedis / teksts: H. Soms, A. Mahļins. - Daugavpils: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, 2018. - 30 lpp. : ilustrācijas, karte ; 21 cm.

20. Plaudis, Arvīds. Sakrālā Latvija : baznīcas, pilis, pilskalni, svētkalni, akmeņi / Jānis Arvīds Plaudis, Elizabete Ozola ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; literārā redaktore Sarmīte Medne ; Mārtiņa Ābola vāka mākslinieciskais noformējums; izmantotas Oskara Kirkila, Dzintara Viļņa Korna, Aināra Radovica fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, 2012. - 197, [1] lpp. : il. - Bibliogr. tekstā.
ISBN 9789934110368.

21. Radovics, Ainārs. Napoleona karaspēks Latvijā : tūrisma ceļvedis / Ainārs Radovics ; dizains Uldis Pauzers. - [Rīga] : Stāsti un romāni, 2008. - 143 lpp. : il. - (Ceļojums vēsturē).
ISBN 9789984394817.

22. Rancāne, Anna. Divpadsmit Latgales loki kopā ar Annu Rancāni / Anna Rancāne ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 232, [32] lpp. : il., kartes. - Bibliogrāfija: 229.-232. lpp.
ISBN 9789934037429.

23. Rokasgrāmata ekskursiju vadītājiem pa Latgali / priekšv. A.Lazdiņa. - [B.v.] : Eraksti, 2008. - 27 lpp. - Publicēts pēc: Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Latgali, [B.v.]: Vēstures skolotāju biedrības izdevums, 1935.

24. 100 sakoptākie kultūras pieminekļi Latvijā : Eiropas kultūras mantojuma dienas 2005 / Jānis Zilgalvis, Inga Tapiņa, Andris Šnē, Arnis Āboltiņš. - Rīga : Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2005. - 140 lpp. : il. - Teksts latv., angļu val.

25. Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā / Latgales plānošanas reģions ; priekšvārdu sarakstīja Gunārs Upenieks. - [Rēzekne : Latgales plānošanas reģions, 2013]. - 272 lpp. : il., fotogr.

26. Vārpa, Igors. Latviešu karavīrs zem sarkanbaltsarkanā karoga : no pirmajām pašaizsardzības rotām līdz vienotai Latvijas armijai / Igors Vārpa ; red. Aivars Kļaviņš ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2008. - 687, [1] lpp., [8] lpp. krās. iel. : il., ģīm., kartes. - Bibliogr.: 677.-[684.] lpp. . - Personu rād.: 610.-[676.] lpp.
ISBN 9789984792828.

27. Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities / Daugavpils Universitāte = Daugavpils University . - Daugavpils : Saule, 2011. - 358 lpp. : il. - (Vēsture ; 14). - Teksts latviešu, angļu, krievu val. . - Kopsav. latviešu, angļu val.
ISSN 1691-9297.
Pieejams: http://dcdc.lpi.du.lv/

28. Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā : Starptautiska konference, 2007. gada 8.- 9.februāris, Rīga : : konferences rakstu krājums. - Rīga : RTU izdevniecība, 2007. - 77 lpp.
ISBN 9789984325880.

29. Zilgalvis, Jānis. 100 apdraudētākie kultūras pieminekļi Latvijā : Eiropas kultūras mantojuma dienas 2004 / Jānis Zilgalvis, Inga Tapiņa, Andris Šnē. - Rīga : Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2005. - 229 lpp. : il. - Teksts latv., angļu val.

30. Богданов, А. Двинск в годы Первой мировой войны / Александр Богданов ; предисл. авт. - [Даугавпилс : Центр русской культуры, 2014]. - 38 с. : ил., схем., фотокоп. + В приложении: Открытки с работами художника П. А. Худобченка, посвященные Первой мировой войне. - Использованная литература: с. 38. - Ч. 1.

31. Богданов, А. Двинск в годы Первой мировой войны / Александр Богданов ; предисл. авт. - [Даугавпилс : Центр русской культуры, 2014]. - 38 с. : ил., схем., фотокоп. - Использованная литература: с. 38. - Ч. 2.

32. Богданов, А. Динабург в войне 1812 года / А. Богданов ; Центр русской культуры. - Daugavpils : Центр русской культуры, 2012. - 30 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. [30].

33. Богданов, Александр. Динабург в войне 1812 года : К 210-летнему юбилею обороны Динабургской крепости / Александр Богданов. - [Даугавпилс] : [Центр русской культуры], 2018. - 75 с. : цв. ил.

34. Вильгельм Кюхельбекер и крепость Динабург : по материалам VIII Даугавпилсской краеведческой конференции / вступ. ст. А. Дмитриева ; Русский исторический клуб. - [Даугавпилс : Б.и.], 2012. - 72 с.

35. Гузик, Алексей. Призраки Динабургской крепости : историко-приключенческий роман / Алексей Гузик ; ред. А. М. Буйлов. - Даугавпилс : SAB, 2000. - 402 c. : ил. - (Приключения. Фантастика).

36. Гузик, Алексей. Сказочки Динабургской крепости (1) : изучаю языки = Dinaburgas cietokšņa pasaciņas : mācos valodas / Алексей Гузик, Олга Дукшинска ; ред. Л. Н. Тимощенко ; Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Literārā darbnīca "Ruslo-L" = Управление образования Даугавпилса. Литературная мастерская "Русло-Л". - Рига : Русло, 2008. - 31 [1] c. : ил. - 1.-4. kl. - Текст на русском, латышском, польском, белорусском, украинском языках.

37. Давыденко, Альбина. Легенды старого города = Vecas pilsētas leģendas = Legends of the Old Town / Альбина Давыденко ; перевод на латышский язык Лидии Солдане ; перевод на английский язык Марики Рускуле, Зане Зарини ; дизайн обложки Ольги Кремер. - Даугавпилс : [Latgales Media Centrs], 2012. - 129, [1] c. : ил. - Текст парал. на рус., латышск. и англ. языках. - На обл. назв.: Динабург-Двинск-Даугавпилс. Легенды старого города.
ISBN 9789984495743.

38. Двинск в Первую мировую войну : по материалам XV Даугавпилсской краеведческой конференции / сост. В. Филиппов. - Даугавпилс : [б.и.], 2015. - 56 с. : ил. - Библиография в конце статей.

39. Ильинский, Александр. Возвращение в Город Эн : [сборник избранных статей] / Александр Ильинский ; [послесл. автора]. - [Даугавпилс : Даугавпилсское отделение Русской общины Латвии], 2015. - 151, [1] c. : ил., фотогр.

40. Казак, В. В. Даугавпилсская крепость : история и легенды от средневековья до наших дней : исторический очерк / В. В. Казак ; Министерство обороны СССР. - Даугавпилс : Издание ВВАИУ ПВО, 1987. - 91 с. : ил.
Pieejams: http://dwaiu.narod.ru/

41. Крепость-складъ Двинскъ : историческая справка / сост. И.Н.Львовъ. - [Репринт. изд.]. - Двинскъ : [Б.и.], 1915. - 112 стб.

42. Морозов, Олег. Крепость на Западной Двине / Олег Морозов ; предисл. авт. ; фот. из личных архивов. - [B. v. : b. i., 2012]. - 480 с., [4] л. цв. ил. : рис., схем., пл., фотокоп. - Источники и литература: с. 478-479. . - Фортификационный словарик: с. 441-443.
ISBN 9785992700596.

43. Прибалтийские русские: история в памятниках культуры (1710-2010) / под общей ред. А. В. Гапоненко ; Институт европейских исследований. - Рига : Институт европейских исследований, 2010. - 731, [4] с. : ил., карт. - Библиогр. в конце статей.
ISBN 9789934811326.

44. Провинциальный альманах / ред.: Фаина Осинай, Галина Василькова, Наталья Салагубова. - Даугавпилс : Hronos [Общество] ; Daugavpils pilsētas dome, 2011. - 201 с. : ил., [3] л. цвет. ил. - (Hronos). - Nr. 11.

45. Прогулка по Даугавпилсской (Динабургской) крепости : туристский путеводитель / текст: Х. Сомс, А. Махлин. - Даугавпилс : Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления, 2018. - 30 lpp. : ilustrācijas, karte.

46. Пухляк, Олег. Динабургская крепость в вихре 1812 года / Олег Пухляк ; автор предисловия, с. 3-5, Э. Н. Расторопов. - Рига : [Rīgas Slāvu vēstures biedrība], 2012. - 114, [1] с. : ил., портр., карты, факс. - (200 лет Отечественной войны 1812 года, 1812-2012). - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. - "Издательство: фонд "Ирини"-на обороте тит.л.
ISBN 9789934828003.

47. Пухляк, Олег. 1812-й год в Латвии. Легендарные имена и памятные места / Олег Пухляк. - Рига : Олег Николаевич Пухляк, 2012. - 165, [1] с. : ил., гербы, портр. - (200 лет Отечественной войны 1812 года). - Библиогр. в конце статей. - Uz vāka: "1812-2012".
ISBN 9789934833113.

48. Сто великих крепостей мира / авт.-сост. Н. Н. Непомнящий. - Москва: Вече, 2016.-383 с.: ил. - (100 великих). - 12+.
ISBN 9785444440810.

49. Тайван, Л.Л. По Латгалии / Л. Л. Тайван. - Москва : Искусство, 1988. - 165, [2] с. : ил. - (Дороги к прекрасному).

50. 1812-й год в Латвии и Эстонии : сборник статей, посвященный 250-летию Я. П. Кульнева / предисл. О. Н. Пухляка. - Рига : [Рижское славянское историческое общество], 2013. - 166, [2] с.
ISBN 9789934828058.

51. 1812 год в Прибалтийском крае / ред.-сост. Игорь Николаевич Гусев ; дизайнер Андрей Эдуардович Макеев. - Рига : [Zoriks], 2012. - 159 с. : ил., карты, портр. + 1 слож. л. карт. - (Klio). - Библиогр.: с. 158.
ISBN 9789934802843.

52. Якуб, Залман. Даугавпилс в прошлом : публикации краеведа / З. И. Якуб ; Центр мультинациональной культуры.- Даугавпилс : А.К.А., 1998. - 303 с.
ISBN 9984582086.

53. Walking around Daugavpils (Dinaburg) Fortress : tourism guide / text: H. Soms, A. Mahļins. - Daugavpils : Daugavpils City Municipality Tourism Development and Information Agency, 2018. - 30 lpp. : ilustrācijas, karte.

Электронные ресурсы

LCB e-kataloga Novadpētniecības datubāze
http://daugavpils.biblioteka.lv

Dinaburgas (Daugavpils) cietokšņa dokumentācijas centrs
http://dcdc.lpi.du.lv/

В.Казак. Даугавпилсская крепость : Путеводитель. – Рига : Авотс, 1990. – 6 с. : ил.
http://dvvaiu.narod.ru/

Daugavpils cietoksnis fotogrāfijās
http://www.zudusilatvija.lv